Föreningens ändamål är:

Föreningen har en verksamhet som satsar för demokrati, jämställdhet, integration, våld, drog, främlingsfientlighet och olika form av diskriminering skall vara religiöst och partipolitiskt obunden samt verka för antidiskriminering. Allas lika värde föreningen bedriver verksamhet utan vinstintresse.

Att verka för en positiv samhällsutveckling inom ramen för de grundläggande demokratiska värderingarna vårt samhälle bygger på.
Att verka för att bryta segregation och utanförskap. Genom riktade insatser önskar vi medverka till att människor integreras in i det svenska samhället. Föreningen arbetar utifrån allas lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning.

Demokratiska värderingar. Alla verksamheter ska vila på demokratisk grund.

  • har föreskrifter som inte strider mot demokratins idéer.
  • bedriver olika verksamheter på demokratisk grund.
  • avser att driva projektet på demokratisk grund, Lika rättigheter och möjligheter.

Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Delaktighet och inflytande.

Alla i organisationens verksamhet och projekt ska ges möjlighet att ha insyn i och kunna påverka verksamheten. Det kan till exempel handla om att kunna göra sin röst hörd och bli lyssnad på.

Inkludering

Organisationen ska arbeta aktivt för att vara och känna sig välkommen och kunna bidra och delta i verksamheten. Inkludering innebär ett arbete för både fysiskt och social tillgänglighet, det vill säga att alla ska kunna ta sig in i och vara på de platser där verksamheten bedrivs och att alla ska kunna ta del av projektets information och kommunikation.

Allas LIka Värde Föreningen fick miljöpris bästa föreningen : Hållbar och miljö .

Allas Lika Värde Föreningen fick pris för bästa föreningen i malmö .

Allas lika värde föreningen ALLMÄNNA BESTÄMMELSER och ändamål:

Föreningen har en verksamhet som satsar för demokrati, jämställdhet, integration, våld, drog, främlingsfientlighet och olika form av diskriminering skall vara religiöst och partipolitiskt obunden samt verka för antidiskriminering.

Allas lika värde föreningen bedriver verksamhet utan vinstintresse.

Föreningens huvudändamål är:

 Att verka för en positiv samhällsutveckling inom ramen för de grundläggande demokratiska värderingarna.

 Att verka för att barn, ungdomar och vuxna genom riktade insatser ska integreras i det svenska samhället oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 Att, direkt eller via nätverk, samverka med nationella och/eller internationella myndigheter och organisationer vars syfte är att ge människor bättre förutsättningar för en bättre tillvaro i Sverige.

 Att arbeta för förebyggande mot antisemitism – islamofobi, våldsbejakande extremism och radikalisering.

 Att arbeta för demokrati, integration, trygghet, jämställdhet, gemenskap, utbildning, kunskap, miljö och hälsa.

 Att arbeta främja lika möjligheter för alla barn och ungdomar i att vara delaktiga olika samhällsprocesser genom att arbeta utifrån barnkonventionen och ett jämställdhetsperspektiv samt uppfylla regler för barnkonventionen och FN.

 Att alltid arbeta utifrån den enskilda individens behov och vi anser att varje individ är en unik rättighetsbärare.

 Att arbeta för läxhjälp för att öka skolnivån.

 Att arbeta med handikappade och de med funktionsnedsättningar i det dagliga livet.