Om oss

Föreningens ändamål är:

Föreningen har en verksamhet som satsar för demokrati, jämställdhet, integration, våld, drog, främlingsfientlighet och olika form av diskriminering skall vara religiöst och partipolitiskt obunden samt verka för antidiskriminering. Allas lika värde föreningen bedriver verksamhet utan vinstintresse.

Att verka för en positiv samhällsutveckling inom ramen för de grundläggande demokratiska värderingarna vårt samhälle bygger på.
Att verka för att bryta segregation och utanförskap. Genom riktade insatser önskar vi medverka till att människor integreras in i det svenska samhället. Föreningen arbetar utifrån allas lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning.
Att, direkt eller via nätverk, samverka med nationella och/eller internationella myndigheter och organisationer vars syfte är att ge människor bättre förutsättningar för en bättre tillvaro, i Sverige eller i deras hemländer.

om-oss

Allas lika värde föreningen ALLMÄNNA BESTÄMMELSER och ändamål:

Föreningen har en verksamhet som satsar för demokrati, jämställdhet, integration, våld, drog, främlingsfientlighet och olika form av diskriminering skall vara religiöst och partipolitiskt obunden samt verka för antidiskriminering.

Allas lika värde föreningen bedriver verksamhet utan vinstintresse.

Föreningens huvudändamål är:

 Att verka för en positiv samhällsutveckling inom ramen för de grundläggande demokratiska värderingarna.

 Att verka för att barn, ungdomar och vuxna genom riktade insatser ska integreras i det svenska samhället oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 Att, direkt eller via nätverk, samverka med nationella och/eller internationella myndigheter och organisationer vars syfte är att ge människor bättre förutsättningar för en bättre tillvaro i Sverige.

 Att arbeta för förebyggande mot antisemitism – islamofobi, våldsbejakande extremism och radikalisering.

 Att arbeta för demokrati, integration, trygghet, jämställdhet, gemenskap, utbildning, kunskap, miljö och hälsa.

 Att arbeta främja lika möjligheter för alla barn och ungdomar i att vara delaktiga olika samhällsprocesser genom att arbeta utifrån barnkonventionen och ett jämställdhetsperspektiv samt uppfylla regler för barnkonventionen och FN.

 Att alltid arbeta utifrån den enskilda individens behov och vi anser att varje individ är en unik rättighetsbärare.

 Att arbeta för läxhjälp för att öka skolnivån.

 Att arbeta med handikappade och de med funktionsnedsättningar i det dagliga livet.

Bli medlem